در اپیزود سیزدهم جواهر کست، گفتگویی دارم با آقای علی پور که از طراحان برجسته کشور و معاصر هستند

در اپیزود چهاردهم جواهر کست، گفتگویی دارم با آقای علی پور که از طراحان برجسته کشور و معاصر هستند